September 2019
Май
1
2
3
4
5
6
7
29
30
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Begin and end date:
August 19th — September 22th
11
Верификация
Begin and end date:
August 12th — September 22th
POKERSTARS
October 2019
WINAMAX
POKERSTARS
Begin and end date:
September 23th – October 31th
WINAMAX
Pool period calendar
Transactions: September 25th
Transactions: November 3th